Nuolaidos

Propeleris 8x4 Propeleris 8x4
1,16€ 1,16€


Taisyklės

1.    Bendrosios nuostatos

a)      Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), yra šalims privalomas teisinis

dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Pirkėjas”)  ir Pardavėjo (toliau – “Pardavėjas”) 

teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir

grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu „rc-hobby.lt“

internetiniame prekybos centre susijusias nuostatas.
b)      Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles,

atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar

papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas elektroniniu paštu. 

2.     Asmens duomenų apsauga  

a)      Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra

užregistruojama internetiniame prekybos centre „rc-hobby.lt“, taikoma Pardavėjo asmens duomenų

apsaugos politika, kurios sąlygos detalizuojamos tinklapyje esančiose „Taisyklėse dėl asmens

duomenų apsaugos“. Pirkėjas, norėdamas prisiregistruoti „rc-hobby.lt“ internetiniame prekybos

centre, privalo sutikti su „Taisyklėmis dėl asmens duomenų apsaugos“. 

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

a)      Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas

ragistracijos formoje susipažinęs su taisyklėmis, pažymi varnele langelį „Sutinku su

taisyklėmis“ bei spaudžia nuorodą „Registruotis“.   
b)      Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra

registruojama ir saugoma „rc-hobby.lt“ internetinio prekybos centro duomenų bazėje.  

4.     Pirkėjo teisės  

a)      Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „rc-hobby.lt“ internetiniame prekybos centre šių

Taisyklių ir internetinio prekybos centro nustatyta tvarka.
5.     Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka:
a) Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei

Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją

skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
b) Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas

juos atnaujinti.
c) Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Jis

privalo padengti prekių pristatymo išlaidas ir sumokėti 300 Lt baudą.
d) Pirkėjas, naudodamasis „rc-hobby.lt“ internetiniu prekybos centru, sutinka su šiomis pirkimo

– pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis. 

6.     Pardavėjo teisės
 
a) Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinio prekybos centro darbui, stabilumui, veikimui,

saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo

apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais

atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  b) Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti

internetinio prekybos centro veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. 
c) Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.   

7.     Pardavėjo įsipareigojimai

a) Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinio

prekybos centro „rc-hobby.lt“ teikiamomis paslaugomis.
b) Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę

informaciją, nurodytą internetinio prekybos centro registracijos formoje, išskyrus Lietuvos

Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
  c) Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šiose

taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
  d) Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės,

įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui

atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja

grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. 

8.     Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 

a) Prekių kainos internetiniame prekybos centre ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su

PVM.
c) Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas,

atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į „rc-hobby.lt“

banko sąskaitą. Tik gavus apmokėjimą pradedamas vykdyti užsakymas.
 

9.     Prekių pristatymas  

a) Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
b) Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o

prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas

neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.      
c)  Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
d) Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų

terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o

Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais

atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių

aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti

prekių pristatymo klausimus.
e) Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų

pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės

arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
d)  Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu

patikrinti siuntos būklę. Jei Pirkėjas pasirašo sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame

siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai

pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos

perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos

formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo

atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės

pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
e) Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas pagal prekių svorį:   Prekės(-ių)

svoris (kg)  Prekės(-ių) pristatymo kaina (Lt) su PVM 
Iki 5 kg  15 Lt 
5 – 9,99 kg  20 Lt 
10 – 19,99 kg   **Lt 
20 – 29,99 kg   **Lt
30 – 74,99 kg  ** Lt 
75 – 99,99 kg  ** Lt 

10. Atsakomybė 

a) Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei

Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to

atsiradusius padarinius.
b)  Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šiuo internetiniu prekybos centru.
c) Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei

„rc-hobby.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinio

prekybos centro naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko

Pirkėju.
d) Jei Pardavėjo internetiniame prekybos centre yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų,

organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar

vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims

neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius. 

11. Informacijos apsikeitimas  

a) Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio

pašto adresu.
b) Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinio prekybos centro

skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.  

12. Baigiamosios nuostatos 

a) Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
b) Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus

susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.   
 

Krepšelis

Jūsų krepšelis tuščias